Členovia rady SPS o. z.

doc. PhDr. Viliam Knap PhD., MHA, MPH. – prezident
MUDr. Ján Sekáč, MBA., Cert. MDT – 1.viceprezident
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., – 2.viceprezident
MVDr. Marián Jenčík – člen
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA., MPH. – člen

Kontrolný výbor SPS o. z.

Ing. Radovan Sušila – predseda kontrolného výboru
PhDr. Perla Ondová PhD. – členka kontrolného výboru
Želmíra Müllerová – sekretár spoločnosti