Zápisnice

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianskeho združenia  Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. 1/09/2020

Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. sa konalo dňa 16. septembra 2020 o 16.00 hod.v sídle spoločnosti SPS o.z. v Košiciach Skladná 8, 040 01, MČ Košice – Juh,  Slovenská republika.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Informácie o združení SPS o.z..
 4. Voľba orgánov združenia.
 5. Schválenie stanov SPS o.z.
 6. Členské príspevky.
 7. Financovanie činnosti združenia.
 8. Tvorba a aktivácia web – stránky www.podiatria.org .
 9. Vznik časopisu Slovenská podiatria. 
 10. Spolupráca s ďalšími subjektami.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril a prítomných oboznámil s priebehom programu člen prípravného výboru doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA., MPH.

2. Schválenie programu

Navrhovaný program bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného

zhromaždenia.

3.  Informácie o združení

Viliam Knap informoval Valné zhromaždenie o adrese združenia, IČO a o zriadení bankového účtu združenia. Zároveň informoval členov VZ SPS o.z. o vytvorení vlastnej domény združenia a vízii činnosti v najbližších dvoch rokoch.

4. Voľba orgánov združenia

Valné zhromaždenie schválilo nasledovných členov Rady SPS o.z. do nasledovných funkcií:

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH.   prezident 

MUDr. Ján Sekáč, MBA., Cert. MDT             1. viceprezident 

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.                     2. viceprezident 

MVDr. Marián Jenčík                                       člen

PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA., MPH.   členka

Valné zhromaždenie schválilo nasledovných členov Kontrolného výboru SPS o.z.:

Ing. Radovan Sušila              predseda kontrolného výboru

PhDr. Perla Ondová, PhD.     členka kontrolného výboru

Valné zhromaždenie schválilo sekretára  spoločnosti  Rady SPS o.z.:

Želmíra Müllerová                 sekretár spoločnosti

Navrhnutí členovia boli zvolení hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia.

5. Schválenie stanov SPS o.z.

Prezident SPS o.z. Viliam Knap informoval o predložených a schválených stanovách Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Po ich prečítaní Valné zhromaždenie Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z.  pristúpilo k hlasovaniu v tomto bode rokovania.

Stanovy boli schválené všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z..

6. Členské príspevky

Prítomní členovia Valného zhromaždenia prerokovali a schválili stanovy združenia. Po diskusii o výške členského poplatku sa Valné zhromaždenie uznieslo na výške ročnom príspevku 40€. Valné zhromaždenie deklarovalo, že členstvo v občianskom združení Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z je otvorené pre všetkých odborníkov v problematike podiatrie a každého, kto bude konať v súlade so stanovami združenia.

Členské príspevky boli schválené všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z..

7. Financovanie činnosti združenia

Prezident SPS o.z. Viliam Knap informoval Valné zhromaždenie o financovaní Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z:

 • členské príspevky,
 • reklama,
 • 2 a 3 % z dane fyzických osôb
 • dary fyzických a právnických osôb,
 • príjmy z iných zdrojov.

Financovanie činnosti združenia bolo schválené všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z..

8. Tvorba a aktivácia web- stránky www.podiatria.org

Prezident SPS o.z. Viliam Knap informoval o vzniku web stránky www. podiatria.org . Valné zhromaždenie jeho návrh akceptovalo. Z diskusie a návrhov vyplynul pravdepodobný termín spustenia stránky na september 2020. Valné zhromaždenie sa bude venovať konkrétnym návrhom a zadaniam na jej doplnenie.

Tvorba a aktivácia web- stránky www.podiatria.org bola schválená všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z..

9. Vznik časopisu Slovenská podiatria

Prezident SPS o.z. Viliam Knap informoval o vznikučasopisu Slovenská podiatria v roku 2021, s vytvorením redakčnej rady a zaregistrovaním v Národnej agentúre ISSN, so sídlom v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava  podľa § 8 zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Zároveň informoval o ambícii zaradenia časopisu Slovenská podiatria do slovenských a medzinárodných databáz.

Vznik časopisu Slovenská podiatria bolo schválené všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z.

10. Spolupráca s ďalšími subjektami

Prezident SPS o.z. Viliam Knap informoval o možnostiach budúcej spolupráce Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS), odbornými spoločnosťami v SR a oslovením Svetovej podiatrickej federácie (FIP), v ktorej sa budeme uchádzať o členstvo.

Spolupráca s ďalšími subjektami bola schválená všetkými prítomnými účastníkmi Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z..

11. Diskusia

V diskusii členovia Valného zhromaždenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. predstavili plány fungovania a rozvoja do budúcnosti v zmysle budovania štruktúr v rámci Slovenskej republiky.

13. Záver

Na záver Prezident SPS o.z Viliam Knap poďakoval všetkým účastníkom za účasť a ukončil prvé Valné zhromaždenie Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z.

Zapísal:
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA., MPH.

                   Prezident SPS o.z

Za správnosť:

MUDr. Ján Sekáč, MBA., Cert. MDT                              V Košiciach dňa     18.9.2020.

      1.viceprezident SPS o.z