Stanovy

Stanovy Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z.

ČLÁNOK 1

Názov, sídlo a územná pôsobnosť spoločnosti

1. Názov: Slovenská podiatrická spoločnosť o.z. (ďalej aj SPS o.z.)

2. Sídlo: Skladná 8, 040 01, MČ Košice – Juh, Slovensko

3. Pôsobnosť: Slovenská podiatrická spoločnosť o.z. vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky

4. Združenie je právnickou osobou založenou dňa 28.07.2020 podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov

ČLÁNOK 2

Právna povaha a postavenie

1. SPS o.z. je občianskym združením fyzických osôb v oblasti komplexnej starostlivosti o nohu, podiatrov, fyzioterapeutov, lekárov príbuzných odborov, výskumných pracovníkov, protetikov, a ďalších odborníkov, ktorí súhlasia so stanovami a cieľmi spoločnosti. Fyzická osoba, ktorá požaduje zverejnenie poskytovaných služieb v odbore podiatria na www.podiatria.org stránkach spoločnosti dodáva k verifikácii svojho vzdelania potrebné dokumenty spoločnosti.

(Overená registrácia správcom).

2. SPS o.z. je právnickou osobou s právnou subjektivitou občianskeho združenia. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami, schválenými uzneseniami svojich ústredných orgánov a príslušnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK 3

Cieľ a základné smery činnosti

1. Cieľom SPS o.z. je predovšetkým podpora a rozvoj komplexnej starostlivosti o nohu, odborný rozvoj členov, ich informovanie a napomáhanie pri ochrane ich záujmov.

2. Základnými smermi činnosti sú predovšetkým:

a) presadzovanie odboru podiatria, na území Slovenskej republiky

b) zabezpečovanie a organizovanie vzdelávacích programov, odborných kurzov, seminárov

c) vytváranie a prevádzkovanie informačného a poradenského systému slúžiaceho k rozvoju odbornosti podiatrie, .

d) propagácia odboru podiatria,.

e) Slovenská podiatrická spoločnosť zastrešuje odbor podiatrie, v Slovenskej republike v rámci Svetovej podiatrickej federácie (FIP), v ktorej sa bude uchádzať o členstvo.

f) propagácia členov poskytujúcich podiatrické služby a produkty

g) vytváranie a distribúcia odborných publikácií a informačných a propagačných materiálov

ČLÁNOK 4

Členstvo

1. Členom SPS o.z. sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá pracuje v obore zaoberajúcim sa starostlivosťou o nohy event. v príbuzných odboroch podiatrie  a súhlasí s cieľmi a stanovami spoločnosti.

2. Členstvo vzniká podaním písomnej, či elektronickej prihlášky a zaplatením členského príspevku, ktorého výška je schvaľovaná valným zhromaždením spoločnosti. Prihlášky prijíma sekretariát spoločnosti v jej sídle. Lehota na prijatie je do 30 dní od uhradenia členského príspevku.

3. Členstvo v SPS o.z. je:

a) riadne

b) mimoriadne – tvoria cudzí štátni príslušníci, fyzické osoby, ktoré sú zároveň členmi inej partnerskej organizácie v Slovenskej republike

4. Riadne členstvo zaniká:

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo spoločnosti adresovaným na sekretariát prezidentovi spoločnosti

b) úmrtím

c) neuhradením členského príspevku do 28. 2. príslušného roka

d) vstupom do inej konkurenčnej spoločnosti v Slovenskej republike

e) vylúčením – ak závažným spôsobom porušuje stanovy spoločnosti, či všeobecne platné právne predpisy

5. Mimoriadne členstvo zaniká:

Podľa bodu 4., odseky a), b), c), e)

6. O vylúčení riadneho či mimoriadneho člena spoločnosti rozhoduje po prerokovaní Rada SPS, ktorá vydá písomné stanovisko. Takto vylúčený člen sa má právo do 1 mesiaca odvolať k predsedovi Kontrolného výboru. Kontrolný výbor rozhoduje opäť do 1 mesiaca a jeho stanovisko je konečné.

ČLÁNOK 5

Práva a povinnosti členov

1. Riadny člen má právo:

– voliť a byť volený do orgánov spoločnosti,

– podieľať sa na činnosti spoločnosti,

– byť informovaný o činnosti spoločnosti a obracať sa na Radu SPS alebo sekretariát s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami,

– požadovať na Rade SPS o.z. poskytnutie vhodnej ochrany alebo pomoci, ak sú porušované jeho práva súvisiace s výkonom povolania alebo podnikania,

– zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných spoločnosťou alebo sa na nich podieľať v súlade so svojou profesiou,

– využívať informačný systém spoločnosti.

2. Mimoriadny člen má všetky práva uvedené vyššie, okrem práva voliť a byť volený do orgánov spoločnosti

3. Každý člen má povinnosť:

– dodržiavať stanovy a riadiť sa rozhodnutiami orgánov spoločnosti

– svedomite vykonávať funkcie ak sú mu zverené

– platiť ročný členský príspevok v lehote stanovenej ústrednými orgánmi spoločnosti

– podieľať sa podľa svojej odbornosti a záujmu na plnenie cieľov a úloh spoločnosti

– zachovávať pravidlá profesionálnej etiky a správať sa tak, aby nebola znížená vážnosť SPS o.z.

ČLÁNOK 6

Ústredné orgány SPS o.z.

Ústrednými orgánmi SPS o.z. sú:

– Valné zhromaždenie

– Rada SPS o.z

– Kontrolný výbor SPS o.z

Úlohou týchto orgánov je koordinovať a zabezpečovať činnosť spoločnosti v súlade so stanovami.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SPS o.z. a je tvorené všetkými jej členmi:

– schvaľuje stanovy

– volí ústredné orgány

– prerokúva plán činnosti na budúce obdobie

– prerokúva zásadné organizačné otázky

– prerokúva správu o činnosti SPS o.z. a správu Kontrolého výboru o.z.

– schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia SPS o.z.

– schvaľuje uznesenie, ktoré je záväzné pre nasledujúce ročné obdobie,

– schvaľuje jeho zlúčenie s iným občianskym združením

– valné zhromaždenie vytvára organizačné jednotky – sekcie spoločnosti bez právnej subjektivity na návrh Rady SPS:

– sekciu celoživotného vzdelávania

– sekciu lekárov a sestier

– sekciu fyzioterapeutov

Predsedovia sekcií sú volení valným zhromaždením aklamačne na obdobie štyroch rokov.

2. Valné zhromaždenie zvoláva 1x ročne Rada SPS o.z. Všetci členovia SPS o.z. musia byť s termínom Valného zhromaždenia oboznámení najmenej 2 mesiace vopred na oficiálnych webových stránkach SPS o.z. www.podiatria.org. Možné je aj ďalšie oznámenie termínu Valného zhromaždenia prostredníctvom časopisu Slovenská podiatria, e-mailom, či na sociálnej sieti.

3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa zúčastní na hlasovaní väčšina jej účastníkov.

4. Valné zhromaždenie volí Radu SPS o.z, ktorá má 5 členov: prezidenta, dvoch viceprezidentov a ďalších 2 členov.

5. Valné zhromaždenie ďalej volí 3 členov Kontrolného výboru SPS o.z.

6. Členovia ústredných orgánov sú volení na dobu 4 rokov.

ČLÁNOK 7

Voľby do riadiacich orgánov spoločnosti

Voľby do Rady SPS o.z. a Kontrolého výboru SPS o.z. sú priame a tajné.

1. Voľby do Rady SPS o.z.

a) Voľba prezidenta SPS o.z.

Najprv sa volí samostatne prezident. Pri voľbe v prvom kole musí získať kandidát na prezidenta nadpolovičný počet odovzdaných platných hlasov. Ak ich nezíska, postupujú do 2. kola 2 kandidáti s najväčším počtom platných hlasov a tu už rozhoduje celkovo vyšší počet hlasov oboch kandidátov.

b) Voľba viceprezidentov a ďalších členov Rady SPS o.z. a Kontrolého výboru SPS o.z. sa volí rovnako ako prezident.

c) Ďalší kandidáti na člena Rady SPS o.z. a Kontrolého výboru SPS o.z. podľa vyššie platných hlasov sa stávajú náhradníkmi v prípade odstúpenia člena Rady SPS o.z., či Kontrolého výboru SPS o.z..

d) Abdikácia členov Rady SPS o.z.

Ak by odstúpil prezident, preberá jeho úlohu 1. viceprezident, 2. viceprezident sa posúva na

pozíciu 1. viceprezidenta, apod.

e) Abdikácia členov Kontrolého výboru SPS o.z.

Ak by odstúpil člen Kontrolého výboru SPS o.z., preberá jeho funkciu náhradník.

ČLÁNOK 8

1. Rada SPS o.z.

a) riadi SPS o.z. medzi Valnými zhromaždemiami

– zvoláva valné zhromaždenie podľa stanov

– vydáva interné organizačné normy

– vypracováva rozpočet SPS o.z. a ročnú uzávierku hospodárenia

– vedie ústrednú evidenciu členov a vydáva členské preukazy

– hospodári s finančnými a hmotnými prostriedkami SPS o.z.

– spravuje majetok SPS o.z.

– zaisťuje dokumentačné, informačné a propagačné činnosti, vydáva časopis

   Slovenská podiatria

– spravuje webové stránky spoločnosti www.podiatria.org , facebook, apod.

– vysiela svojich zástupcov do organizácií, ktorých je členom: Svetová podiatrická federácia, popr. Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), apod.

b) Rada SPS o.z. je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak požiada o to písomne ​​aspoň tretina riadnych členov spoločnosti.

Predsedovia sekcií môžu byť menovaní Radou SPS o.z., alebo ich volí valné zhromaždenie spoločnosti.

Pokiaľ nie je predseda sekcie členom Rady SPS o.z. alebo Kontrolného výboru SPS o.z., má právo byť prítomný zasadnutí Rady SPS o.z. s hlasom poradným.

d) Radu SPS o.z. zvoláva sekretariát na výzvu prezidenta spoločnosti najmenej 4x ročne.

e) Rada SPS o.z. je uznášania schopná za prítomnosti aspoň nadpolovičného počtu svojich členov a prijíma svoje uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady SPS o.z., v prípade rovnosti hlasov rozhoduje prezident SPS o.z..

2. Kontrolný výbor SPS o.z.

a) Kontrolný výbor SPS o.z. tvorí predseda a ďalší dvaja členovia. Kontrolný výbor SPS o.z. má právo byť prítomný zasadnutí Rady SPS o.z. a môže zasadať aj samostatne.

Pri zasadnutí  majú členovia Kontrolného výboru SPS o.z. iba poradný hlas.

b) Kontrolný výbor SPS o.z. predkladá Valnému zhromaždeniu kontrolnú správu, či bola činnosť Rady SPS o.z. bez porušení a v súlade so stanovami, Uznesením predchádzajúceho valného zhromaždenia aj v súlade s platnými zákonmi SR.

Kontrolný výbor SPS o.z. predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení SPS o.z.  Kontrolný výbor SPS o.z. rieši prípadné odvolanie vylúčeného člena SPS o.z. Radou SPS o.z.. Jeho rozhodnutie je potom konečné.

ČLÁNOK 9

Prezident SPS o.z.

  1. Prezident (ďalej aj ako „prezident“) je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, t.j. osobou oprávnenou konať v mene združenia.
  2. V čase medzi konaním Valné zhromaždenia zastupuje SPS o.z. navonok a koná v jeho mene. Zvoláva rokovanie Rady SPS o.z. a Kontrolného výboru SPS o.z.. Riadi činnosť Rady SPS o.z. a sekretariátu. Svojim zastupovaním poveruje v prípade potreby 1., popr. 2. viceprezidenta.
  3. Funkčné obdobie prezidenta je v trvaní 4 rokov a končí dňom kedy je zvolený nový prezident.
  4. Prezidenta Rada SPS o.z. odvolá, ak

a) Bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie prezidenta alebo za iný úmyselný trestný čin,

b) O to sám požiada.

      6.  Prezidenta môže Rada SPS o.z odvolať, ak:

a) Nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie obdobie.

b) Koná v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo stanovami.

c) Koná v rozpore so záujmami tohto občianskeho združenia.

7. Rada SPS o.z. inicializuje voľbu prezidenta a zvolá zasadnutie 2 mesiace pred vypršaním volebného obdobia.

ČLÁNOK 10

Sekretariát SPS o.z.

1. V sekretariáte pracuje sekretár, ktorý je navrhnutý prezidentom a schvaľovaný Radou SPS o.z. .

2. Povinnosti sekretariátu:

 a) v oblasti výkonnej realizuje rozhodnutie Rady SPS o.z.

 b) v oblasti administratívneho zabezpečuje najmä administratívne činnosti a spisovú agendu, vedie evidenciu členov a platenie členských príspevkov, obstaráva styk s členmi, zabezpečuje podklady pre účtovníctvo, spracováva prehľady o hospodárení

 c) v oblasti organizačnej komplexne zabezpečuje akcie v rámci plánu spoločnosti

 d) v oblasti hmotnej zodpovednosti vedie pokladničnú hotovosť

3. Sekretár má nárok na odmenu, ktorú navrhuje prezident a schvaľuje Rada SPS o.z..

ČLÁNOK 11

Hospodárenie

SPS o.z. získava finančné prostriedky na svoju činnosť predovšetkým cestou členských príspevkov a realizovaním cieľov SPS o.z., predovšetkým z realizácie konferencií, školení, publikačnej činnosti, prevádzkou informačného systému, atd.

Ďalšie príjmy plynú z reklamných aktivít SPS o.z.., 2 a 3 % z dane fyzických osôb a darov fyzických a právnických osôb, príjmov z iných zdrojov.

Hospodárenie SPS o.z. sa uskutočňuje v súlade s dobrými mravmi, Uznesením valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Podpisové právo má iba prezident, ako štatutár SPS o.z., prvý a druhý viceprezident iba s písomným poverením prezidenta.

ČLÁNOK 12

Zánik a likvidácia SPS o.z.

Zánik SPS o.z. prebieha vždy s likvidáciou majetkovej podstaty, s vysporiadaním záväzkov SPS o.z. voči tretím osobám a členom. O zániku SPS o.z. rozhoduje Valné zhromaždenie uznesením. Povinnou súčasťou uznesenia o zániku SPS o.z. je rozhodnutie o zániku právomocí Rady SPS o.z. a sekretariátu a o rozšírení Kontrolného výboru SPS o.z. o potrebný počet osôb z radov členov SPS o.z. pre potreby prevedenia likvidácie majetkovej podstaty SPS o.z. (likvidačná skupina).

Likvidačná skupina postupuje pri likvidácii obdobne, ako pri likvidácii obchodných spoločností, postup je upravený osobitným predpisom. Po vysporiadanie všetkých záväzkov SPS o.z. voči tretím osobám má člen spoločnosti nárok na výplatu alikvótnej časti zostatku majetku spoločnosti po vykonanej likvidácii.

Správu o vykonanej likvidácii predkladá likvidačná skupina na schválenie SPS o.z.

Zánik SPS o.z. môže prebehnúť aj zlúčením sa s iným OZ podobného zamerania schválením Valným zhromaždením SPS o.z.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Stanovy boli schválené prípravným výborom.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Združenie zaniká podľa § 12 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

V Košiciach dňa 28.7.2020