POZVÁNKA NA 1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA
SLOVENSKEJ PODIATRICKEJ SPOLOČNOSTI o.z.

Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti sa bude konať dňa:
16.septembra 2020 (streda) o 16.00 hod.

v sídle spoločnosti ORTOPROplus, spol. s r.o. v Košiciach Skladná 8, 040 01,
MČ Košice – Juh, Slovensko
Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Informácie o združení SPS o.z..
 4. Voľba orgánov združenia.
 5. Schválenie stanov SPS o.z.
 6. Členské príspevky.
 7. Financovanie činnosti združenia.
 8. Tvorba a aktivácia web- stránky www.podiatria.org .
 9. Vznik časopisu Slovenská podiatria.
 10. Spolupráca s ďalšími subjektami.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

V Košiciach dňa 14.9.2020

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA., MPH.
zastupujúci člen prípravného výboru SPS o.z.